Wednesday, January 18, 2012 | By: Tharindu Darshana (Wikiya)

ෆේස් බුක් Damn! LOLඔන්න අද කියන්න යන්නේ කවුරුත් කියන දන්න කියන මාතෘකාවක් ගැන..ඒ තමයි ෆේස් බුක් ගැන..කවුරුත් වගේ චැට් එහෙම කරනවනේ..මමත් මේකට ආපු දවස් වල මෙන්න චැට් එකක් දා ගෙන ඉද්දි " LOL" මෙහෙම ගැහුවා..
මලා..ඒ මොකක්ද..?තවත් ඔහොම අකුරු ඒවා  මේවා ගැහුවා..මොකෝ ඒ මොනාද කියලා අහන්නය..ඉතින් ඊට පස්සේ මමත් ඕවා මොනාද කියලා හොයලා බැලුවා..ඇත්තටම මේවා යොදාගන්නේ චැට් කරනකොට බාවිතා කරන අකුරු ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්න..හුග දෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ..කට්ටිය ටයිප් කරන නිසා ඔහේ ටයිප් කරනවා...ඇත්තටම LOL කියන එකේ තේරුම "Laughing Out Loud"..   මෙන්න කට්ටියට අද ගෙනාවා ඔය සෙට් එකක්ම....බලන්නකෝ...හැබැයි ඉතින් මේකෙන් චැට් කරනකොට අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනත් දැන ගෙන ඉන්න ඕනේ..නැත්තම මට උන දේ තමා වෙන්නේ... LOL....!!


short forms from a----z
A

A3 – Anytime, anywhere, anyplace

AA – As above

AAF – As a matter of fact

AAK – Asleep at keyboard

AAK – Alive and kicking

AAMOF – As a matter of fact


AAMOI – As a matter of interest

AAP – Always a pleasure

AAR – At any rate

AAS – Alive and smiling

AASHTA – As always, Sheldon has the answer (Bike mechanic Sheldon Brown)

AATK – Always at the keyboard

ABC – Already been chewed

ABT – About

ABT2 – Meaning About to

ABTA – Meaning Good-bye (signoff)

ABM – Automated Bank Machine

ACD – ALT / CONTROL / DELETE

ACDNT – Accident (e-mail, Government)

ACK – Acknowledge

ACPT – Accept (e-mail, Government)

ACQSTN – Acquisition (e-mail, Government)

ADAD – Another day, another dollar

ADBB – All done, bye-bye

ADD – Address

ADD – Attention Deficit Disorder

ADDY – Address

ADIH – Another day in hell

ADIP – Another day in paradise

ADMIN – Administrator

ADMINR – Administrator (Government)

ADN – Any day now

ADR – Address

AEAP – As early as possible

AF – April Fools

AFC – Away from computer

AFAIAA – As far as I am aware

AFAIC – As far as I am concerned

AFAIK – As far as I know

AFAIUI – As far as I understand it

AFAP – As far as possible

AFJ – April Fool’s joke

AFK – Away from keyboard

AFZ – Acronym Free Zone

AFPOE – A fresh pair of eyes

AH – At home

AIAMU – And I am a money’s uncle

AIGHT – Alright

AIR – As I remember

AISB – As it should be

AISB – As I said before

AISI – As I see it

AITR – Adult in the room

AKA – Also known as

ALCON – All concerned

AMAP – As much as possible

AMBW – All my best wishes

AMBZ – All My Brothers

AML – All my love

AMOF – As a matter of fact

ANSP – Age and Sexual Preference

AOE – Area of effect (online gaming)

AOM - Age of majority

AOM – Age of Mythology (online gaming)

AOTA – All of the above

AOYP – Angel on your pillow

APAC – All praise and credit

AQAP – As quick (or quiet) as possible

ASIG – And so it goes

ASAP – As soon as possible

A/S/L – Age/sex/location

ASL – Age/sex/location

ASLA – Age/sex/location/availability

AT – At your terminal

ATB – All the best

ATEOTD – At the end of the day

ATM – At the moment

ATM – Automated Teller Machine

ATSITS – All the stars in the sky

ATSL – Along the same line (or lines)

AWC – After awhile crocodile

AWESO – Awesome

AWOL – Away without leaving

AYDY – Are you done yet?

AYEC – At your earliest convenience

AYOR – At your own risk

AYSOS – Are you stupid or something?

AYS – Are you serious?

AYT – Are you there?

AYTMTB – And you’re telling me this because

AYV – Are you vertical?

AZN – Asian

B

B – Back

B2W – Back to work

B8 – Bait (person teased or joked with, or under-aged person/teen)

B9 – Boss is watching

B/F – Boyfriend

B/G – Background (personal information request)

B4 – Before

B4N – Bye for now

BAG – Busting a gut

BA – Bad Ass

BAK – Back at keyboard

BAS – Big ‘butt’ smile

BAU – Business as usual

BAY – Back at ya

BB – Be back

BB – Bebi / Baby (Spanish SMS)

BBC – Big bad challenge

BBIAB – Be back in a bit

BBIAF – Be back in a few

BBIAM – Be back in a minute

BBIAS – Be back in a sec

BBL – Be back later

BBN – Bye, bye now

BBQ – Barbeque, “Ownage”, shooting score/frag (online gaming)

BBS – Be back soon

BBT – Be back tomorrow

BC – Because

B/C – Because

BC – Be cool

BCNU – Be seeing you

BCOS – Because

BD – Big deal

BDAY – Birthday

B-DAY – Birthday

BDN – Big darn number

BEG – Big evil grin

BF – Boyfriend

BFAW – Best friend at work

BF2 – Battlefield 2 (online gaming)

BF – Best friend

BFF – Best friends forever

BFFL – Best friends for life

BFFLNMW – Best friends for life, no matter what

BFD – Big freaking deal

BFG – Big freaking grin

BFFN – Best friend for now

BFN – Bye for now

BG – Big grin

BGWM – Be gentle with me

BHL8 – Be home late

BIB – Boss is back

BIBO – Beer in, beer out

BIF – Before I forget

BIL – Brother in law

BION – Believe it or not

BIOYA – Blow it out your ass

BIOYN – Blow it out your nose

BISFLATM – Boy, I sure feel like a turquoise monkey!

BLNT – Better luck next time

BM – Bite me

BME – Based on my experience

BM&Y – Between me and you

BO – Body Odour

BOL -Best of luck

BOLO – Be on the look out

BOOMS – Bored out of my skull

BOSMKL – Bending over smacking my knee laughing

BOYF – Boyfriend

BPLM – Big person little mind

BRB – Be right back

BRD – Bored

BRT – Be right there

BSOD – Blue screen of death

BT – Bite this

BT – Between technologies

BTA – But then again

BTDT – Been there, done that

BTW – By the way

BTYCL – Meaning ‘Bootycall’

BUBU – Slang term for the most beautiful of women

BWL – Bursting with laughter

BYOB – Bring your own beer

BYOC – Bring your own computer

BYOP – Bring your own paint (paintball)

BYTM – Better you than me

C

C&G – Chuckle & grin

CAD – Control + Alt + Delete

CAD – Short for Canada/Canadian

CAM – Camera (SMS)

CB – Coffee break

CB – Chat break

CB – Crazy bitch

CD9 – Code 9, Meaning “parents are around”

CIAO – Good-bye (Italian word)

CICO – Coffee in, coffee out

CID – Crying in disgrace

CID – Consider it done

CLAB – Crying like a baby

CM – Call me

CMB – Call me back

CMAP – Cover my ass partner (online gaming)

CMIIW – Correct me if I’m wrong

CMON – Come on

CNP – Continued (in) next post

COB – Close of business

COS – Because

C/P – Cross post

CP – Chat post (or continue in IM)

CR8 – Create

CRB – Come right back

CRBT – Crying really big tears

CRS – Can’t remember stuff

CSG – Chuckle, snicker, grin

CSL – Can’t stop laughing

CSS – Counter-Strike Source (online gaming)

CSW – Computer Savvy WeBlog

CT – Can’t talk

CTC – Care to chat?

CTHU – Cracking the hell up

CU – See you too

CU – See you

CU2 – See you

CUA – See you around

CUL – See you later

CULA – See you later alligator

CUL8R – See you later

CUMID – See you in my dreams

CURLO – See you around like a donut

CWOT – Complete waste of time

CWYL – Chat with you later

CYA – See you

CYAL8R – See you later

CYE – Check your e-mail

CYEP – Close your eyes partner (online gaming)

CYO – See you online

D

D2 – Dedos / fingers (Spanish SMS)

D46? – Down for sex?

DA – Meaning “The”

DAR – Don’t Always Recognize

DBAU – Doing business as usual

DD – Dear (or Darling) daughter

DD – Due diligence

DEGT – Dear (or Darling) daughter

DF – Don’t even go there

DGAF – Don’t give a fuck

DGTG – Don’t go there girlfriend

DH – Dear (or Darling) husband

DHU – Dinosaur hugs (used to show support)

DIIK – Darned if I know

DIKU – Do I know you?

DILLIGAF – Do I look like I give a fuck ?

DILLIGAS – Do I look like I give a sugar?

DIS – Did I say?

DKDC – Don’t know, don’t care

D/L – Download

DL – Download

DL – Down low

DL – Don’t laugh

DLBBB – Don’t let (the) bed bugs bite

DLTBBB – Don’t let the bed bugs bite

DM – Doesn’t matter

DM – Direct message

DMM – Don’t Matter Much

DN – Down

DNC – Do not compute (meaning I do not understand)

DNR – Dinner (SMS)

DNR – Do not recognize

DNR – Do No Resuscitate

DNT – Don’t d00d Dude

DOA – Dead On Arrival

DOE – Daughter of Eve

DP – Display Picture (Yahoo Messenger Chat)

DPS – Damage per second (online gaming)

DQMOT – Don’t quote me on this

DR – Didn’t read

DS – Dear (or Darling) son

DTM – Don’t Think or Too Much

DTR – Define the relationship

DTRT – Do the right thing

DTS – Don’t think so

DUPE – Duplicate

DUR – Do you remember?

DUR – Duration (Online Gaming)

DV8 – Deviate

DW – Dear (or Darling) wife

DWF – Divorced white female

DWM – Divorced white male

DXNRY – Dictionary

DYNWUTB – Do you know what you are talking about?

DYOR – Do your own research (common stock market chat slang)

E

E – Ecstasy

E – Enemy (online gaming)

E1 – Everyone

E123 – Easy as one, two, three

E2EG – Ear to ear grin

EAK – Eating at keyboard

EBKAC – Error between keyboard and chair

ED – Erase display

ED – Erectile dysfunction

EF4T – Effort

EG - Evil grin

EIP – Editing in progress

EMA - E-mail address

EMFBI – Excuse me for butting in

EMSG – E-mail message

ENUF – Enough

EPD – Episode

EOD – End of day

EOD – End of discussion

EOD - End Of Days

EOL – End of lecture

EOL – End of life

EOM – End of message

EOT – End of transmission

EODZ – End Of dayz

ERS2 – Eres tz / are you (Spanish SMS)

ES – Erase screen

ETA – Estimated time (of) arrival

ETF – Emergency task force (Canadian Law Enforcement Term)

EVA – Ever EVO Evolution

EWG – Evil wicked grin (in fun, teasing)

EZ - Easy

EZY- Easy

F

F – Meaning female

F2F – Face to face

F2P – Free to play (online gaming)

FAF – Funny as *freak*

FBF – Fat boy food (e.g. pizza, burgers, fries)

FBM – Fine by me

FC – Fingers crossed

FC’INGO – For crying out loud

FEITCTAJ – Fuck ‘em if they can’t take a joke

FFS – For Fuck’*sakes

FICCL – Frankly I couldn’t care a less

FIDGAD – Frankly, I don’t give a Damn

FIIK – Fucked if I know

FIIOOH – Forget it, I’m out of here

FIMH – Forever in my heart

FISH – First in, still here

FITB – Fill in the blank

FOMC – Falling off my chair

FOAD – Fuck off and die

FOMCL – Falling off my chair laughing

FPS – First Person Shooter

FRT – For real though

FTBOMH – From the bottom of my heart

FTW – For the win

FUBAR – Fouled up beyond all recognition

FUBAR – Fucked up beyond all recognition

FUBB – Fouled up beyond belief

FW – Forward

FWIW – For what it’s worth

FWM – Fine with me

FYEO – For your eyes only

FYA – For your amusement

FYI – For your information

G

G – Grin

G – Giggle

G/F – Girlfriend

G2CU – Good to see you

G2G – Got to go

G2R – Got to run

G9 – Genius

GA – Go ahead

GAL – Get a life

GAS - Got a second?

GB – Goodbye

GBU – God bless you

GDR – Grinning, ducking, and running

GD/R – Grinning, ducking, and running

GFI – Go for it

GF – Girl friend GFN Gone for now

GG – Gotta Go

GG – Good Girl

GG – Good Game (online gaming)

GG – Brother (Mandarin Chinese txt msgs)

GGA – Good game, all (online gaming)

GGMSOT – Gotta get me some of that

GGOH – Gotta Get Outa Here

GGP – Got to go pee

GH – Good hand (online gaming)

GIAR – Give it a rest

GIC – Gift in crib (online gaming)

GIGO – Garbage in, garbage out

GIRL – Guy in real life

GJ – Good job

GL – Good luck

GL/HF – Good luck, have fun

GLNG – Good luck next game

GMBA – Giggling my butt off

GMTA – Great minds think alike

GN – Good night

GNIGHT – Good night

GNITE – Good night

GNSD – Good night, sweet dreams

GOI – Get over it

GOL – Giggling out loud

GR8 – Great

GRATZ – Congratulations

GRL – Girl

GRLPWR – Girl Power

GRWG – Get right with God

GR&D – Grinning, running and ducking

GT – Good try

GTFO – Get the fuck out

GTG – Got to go

GTRM – Going to read mail

GTSY – Great (or good) to see you

GUD – Good

H

H – Hug

H8 – Hate

H8TTU – Hate to be you

HAG1 – Have a good one

HAK – Hug and kiss

HAU – How about you?

H&K – Hugs & kisses

H2CUS – Hope to see you soon

HAGN – Have a good night

HAGO – Have a good one

HAND – Have a nice day

HANOVR – Hang over

HB – Hurry back

HB – Hug back

H-BDAY – Happy Birthday

HBU – How about you?

HF – Have fun

HFAC – Holy flipping animal crackers

H-FDAY – Happy Father’s Day

HHIS – Head hanging in shame

HL – Half Life (online gaming)

HLA – Hola / hello (Spanish SMS)

H-MDAY – Happy Mother’s Day

HNL – (w) Hole ‘nother level

HOAS – Hold on a second

HP – Hit points / Health points (online gaming)

HRU – How are you?

HST - Harmonized Sales Tax (A Form Of Tax In Canada)

HTH – Hope this helps

HUB – Head up butt

HUYA – Head up your ass

HV – Have

HVH – Heroic Violet Hold (online gaming)

HW – Homework

I

I2 I – too (me too)

IA8 – I already ate

IAAA – I am an accountant

IAAD – I am a doctor

IAAL – I am a lawyer

IAC – In any case

IAE – In any event

IANAC – I am not a crook

IANAL – I am not a lawyer

IAO – I am out (of here)

IB – I’m back

IB – I’m back

IC – I see

ICAM – I couldn’t agree more

ICBW – It could be worse

ICEDI – I can’t even discuss it

ICFILWU – I could fall in love with you

IDC – I don’t care

IDK – I don’t know

IDTS – I don’t think so

IDUNNO – I don’t know

IG2R – I got to run

IGHT – I got high tonight

IGN – I (I’ve) got nothing

IGN – Internet Gaming Network

IGP – I got to (go) pee

IHNI – I have no idea

IIRC – If I remember correctly

IIIO – Intel inside, idiot outside

IK – I know

IKR – I know, right?

ILBL8 – I’ll be late

ILU – I love you

ILUM – I love you man

ILY – I love you

IM – Instant message

IMAO – In my arrogant opinion

IMHO – In my humble opinion

ImL – (in ariel font) Means I love you (a way of using the American sign language in text)

IMNSHO – In my not so humble opinion

IMO – In my opinion

IMS – I am sorry

IMSB – I am so bored

IMTM – I am the man

IMU – I miss u (you)

INAL – I’m not a lawyer

IOMH – In over my head

IOW – In other words

IRL – In real life

IRMC – I rest my case

ISLY – I still love you

ITAM – It’s The Accounting, Man (financial blogs)

ITYK – I thought you knew

IUSS – If you say so

IWALU – I will always love you

IWAWO – I want a way out

IWIAM - Idiot wrapped in a moron

IYKWIM – If you know what I mean

IYO – In your opinion

IYSS – If you say so

J

j00 – You

j00r – Your

JA – Just Acting

JAC – Just a sec

JAM – Just a minutes

JFF – Just for fun

JFGI – Just Fuck Google it

JIC – Just in case

JJA – Just joking around

JK – Just kidding

JLMK – Just let me know

JMO – Just my opinion

JP – Just playing

JP – Jackpot (online gaming, bingo games)

JTLYK – Just to let you know

JW – Just wondering

K

K - Okay

K&T – Kiss And Tell

K8T – Katie k/b Keyboard

KK – Knock, knock

KK – Okay, Okay!

KB – Keyboard

KB – Kick butt (online gaming)

KDFU – Means Cracking (K) the (D as in Da) fucked up

KEWL – Cool

KEYA – I will key you later

KEYME – Key me when you get in

KFY – Kiss for you

KIA – Know it all

KIA – Killed In Action

KISS – Keep it simple, stupid

KIT – Keep in touch

KOC – Kiss on cheek

KOL – Kiss on lips

KOTC – Kiss on the cheek

KOTL – Kiss on the lips

KNIM – Know what I mean?

KPC – Keeping parents clueless

KS – Kill then steal (online gaming)

KT – Katie

KUTGW – Keep up the good work

L

L2G – Like to go?

L2G – (would) Love to go

L2K – Like to come

l33t – Leet, meaning ‘elite’

L8R – Later

L8RG8R – Later, gator

LBAY – Laughing back at you

LD – Later, dude / Long distance

LD - Learning Disability

LEMENO – Let me know

LERK – Leaving easy reach of keyboard

LFG – Looking for group (online gaming)

LFG – Looking for guard (online gaming)

LFM – Looking for more (online gaming)

LGH – Lets get high

LH6 – Lets have sex

LHSX – Lets have sex

LHM – Lord help me

LHO – Laughing head off

LIC – Like I care

LIK – Meaning liquor

LIMT – Laugh in my tummy

LMAO – Laughing my *a* off

LMBO – Laughing my butt off

LMFAO – Laughing my freaking *a* off

LMIRL – Lets meet in real life

LMK – Let me know

LMNK – Leave my name out

LOA – List of acronyms

LOL – Laughing out loud

LOL – Laugh out loud

LOL – Lots of love

LOLH – Laughing out loud hysterically

LOLO – Lots of love

LOLWTF – Laughing out loud (saying) “What the fuck ?”

LOTI – Laughing on the inside

LOTR – Lord of The Rings (online gaming)

LQTM – Laughing quietly to myself

LSHMBH – Laugh so hard my belly hurts

LSV – Language, sex and violence

LTD – Living the dream

LTNS – Long time no see

LTOD – Laptop of death

LTS – Laughing to self

LULT – Love you long time

LULZ – Slang for

LUS – The girl is lose or not playing it safe sexually (Sexual Term) or Playing it real easy (Non-sexual meaning)

LVM - Left voice mail

LWOS – Laughing without smiling

LY – Love ya

LYLAS – Love you like crazy

LYLC – Love you like a sis

LYSM – Love you so much

LYLAS – Love you like crazy

LYLC – Love you like a sis

LYSM – Love you so much

M

M8 – Mate

MC – Merry Christmas

MEGO – My eyes glaze over

MEH – Meaning a “shrug” or shrugging shoulders

MEHH – Meaning a “sigh” or sighing

MFI – Mad for it

MGB – May God bless

MIRL – Meet in real life

MKAY – Meaning “Mmm, okay”

MLM – Meaning give the middle finger

MM – Sister (Mandarin Chinese txt msg)

MMA – Mixed Martial Arts

MMK – Meaning okay? (as a question)

MNC – Mother nature calls

MNSG – Mensaje (message in Spanish)

MorF – Male or female?

MOOS – Member of the opposite sex

MOS – Mother over shoulder

MOSS – Member of same sex

MP – Mana points (online gaming)

MSG – Message

MTF – More to follow

MTFBWU – May the force be with you

MUAH – Multiple unsuccessful attempts (at/to) humor

MUSM – Miss you so much

MYO – Mind your own (business)

MYOB – Mind your own business

N

NOOB – Newbie, rookie (online gaming)

N1 – Nice one

N2M – Nothing too much

NADT – Not a darn thing

NALOPKT – Not a lot of people know that

NANA – Not now, no need

NBD – No big deal

NBFAB – No bad for a beginner (online gaming)

NC – Nice crib (online gaming)

NE – Any

NEO – New

NE1 – Anyone

NFM – None for me / Not for me

NFS – Need for Speed (online gaming)

NFS – Not for sale

NFW – No fucking way

NFW – Not for work

NFWS – Not for work safe

NH – Nice hand (online gaming)

NIFOC – Naked in front of computer

NIGI – Now I get it

NIMBY – Not in my back yard

NIROK – Not in reach of keyboard

NLT – No later than

NM – Nothing much / Never mind

NMH – Not much here

NMU – Not much, you?

NO1 – No one

NOOB – Meaning someone who is bad at (online) games

NOYB – None of your business

NP – No problem

NPC – Non-playing character (online gaming)

NQT – Newly qualified teacher

NR – Nice roll (online gaming)

NRN – No response/reply necessary

NS – Nice score (online gaming)

NSA – No strings attached

NSFW – Not safe for work

NSISR – Not sure if spelled right

NT – Nice try NTHING Nothing (SMS)

NVM – Never mind

NVR – Never

NW – No way

NWO – No way out

O

O4U – Only for you

O – Opponent (online gaming)

O – Meaning “hugs”

O -Over

OA – Online auctions

OATUS – On a totally unrelated subject

OB – Oh baby

OB – Oh brother

OI – Operator indisposed

OIC – Oh, I see

OJ – Only joking

OL – Old lady

OM – Old man

OM – Oh, my

OMDB – Over my dead body

OMFG – Oh my fucking God omfglmaobbqroflcopteriss oh my fucking G-d, laugh my ass off, owned, roll on floor spinning around I’m so sad

OMG – Oh my G-d

OMGYG2BK – Oh my G-d, you got to be kidding

OMW – On my way

ONL – Online

OO - Over and out

OOC – Out of character

OOH – Out of here

OOTD – One of these days

OOTO – Out of the office

OP – On phone

ORLY – Oh really?

OT – Off topic (discussion forums)

OTB – Off to bed

OTFL – On the floor laughing

OTL – Out to lunch

OTOH – On the other hand

OTP – On the phone

OTT- Over the top

OTTOMH – Off the top of my head

OTW – Off to work

OVA – Over

OYO – On your own

P

P – Partner (online gaming)

P2P – Parent to parent

P2P – Peer to peer

P2P – Pat to play (online gaming)

P911 – Parents coming into room alert

PAW – Parents are watching

PBOOK – Phonebook (e-mail)

PC – Player character (online gaming)

PCM – Please call me

PDH – Pretty darn happy

PDS – Please don’t shoot

PDQ – Pretty darn quick

PEEPS – People

PFT – Pretty fucking tight

PHD – Pretty Huge Dick

PIC – Picture

PIK – Picture

PIP – Peeing in pants (laughing hard)

PIP – Picture in Picture

PIR – Parents in room

PISS – Put in some sugar

PITA – Pain in the ass

PKMN – Pokemon (online gaming)

PL8 – Plate

PLMK – Please let me know

PLS – Please

PLU – People like us

PLZ – Please

PM – Private Message

PMFI – Pardon me for interrupting

PMFJI – Pardon me for jumping in

PMSL – Pee myself laughing

POAHF – Put on a happy face

POS – Parent over shoulder

POV – Point of view

POV – Privately owned vehicle (originally used to differentiate an individual’s vehicle from a military vehicle)

PPL – People

PPU – Pending pick-up

PROLLY – Probably

PRON – Meaning pornography

PRT – Party

PRW – People/parents are watching

PSOS – Parent standing over shoulder

PSP – Playstation Portable

PST – Please send tell (online gaming)

PST – Provincial Sales Tax (Form Of Tax In Canada)

PTB – Please Text Back

PTL – Praise the Lord

PTMM – Please tell me more PUG Pick up group (online gaming)

PWN – Meaning “own”

PXT – Please explain that

PU – That stinks!

PUP – Potentially Unwanted Program

PUKS – Pick up kids (SMS)

PZ – Peace

PZA – Pizza

Q

Q – Queue

QFE – Question for everyone

QFI - Quoted for idiocy

QFI – Quoted for irony

QIK – Quick

QL – Quit laughing

QQ – (qq) Meaning “crying eyes”

QQ – Quick question

QSL – Reply

QSO – Conversation

QT – Cutie

QTPI – Cutie pie

QUE – Pause or Pasused

R

R8 – Rate (SMS)

RBAY – Right back at you

RIP – Rest in peace

RL – Real life

RLY – Really

RME – Rolling my eyes

RMLB – Read my lips baby

RMMM – Read my mail man

RO – Repeat Offender (Mainly A Law Enforcement Term)

ROFL – Rolling on floor laughing

ROFLCOPTER – Rolling on floor laughing and spinning around

ROFLMAO – Rolling on the floor, laughing my ass off

ROTFL – Rolling on the floor laughing

ROTFLUTS – Rolling on the floor laughing unable to speak

RS – Runescape (online gaming)

RSN – Real soon now

RTBS – Reason to be single

RTFM – Read the fucking manual

RTFQ – Read the fucking question

RTMS – Read the manual, stupid

RTNTN – Retention (e-mail, Government)

RTRCTV – Retroactive (e-mail, Government)

RTRMT – Retirement (e-mail, Government)

RTSM – Read the stupid manual

RTWFQ – Read the whole fucking question

RU – Are you?

RUMOF – Are you male or female?

RUT – Are u (you) there?

RUOK – Are you okay?

RX – Regards

RX - Meaning drugs or prescriptions

RYB – Read your Bible

RYS – Read your screen

RYS – Are you single?

S

S&M – Smart and Mouthy

S2R - Send to receive (meaning send me your picture to get mine)

S2S – Sorry to say

SA-1 – Special Agent First Class

SA-2 – Special Agent Second Class

SA-3 – Special Agent Third Class

SAL – Such a laugh

SA – Special Agent

SAM – Smart and mouthy

SBT – Sorry ’bout that

SC – Stay cool

SDMB – Sweet dreams, my baby

SETE – Smiling Ear-to-Ear

SFAIK – So far as I know

SH – Same here

SH^ – Shut up

SHID – Slapping head in disgust

SICNR – Sorry, I could not resist

SIG2R – Sorry, I got to run

SIHTH – Stupidity is hard to take

SIMYC – Sorry I missed your call

SIS – Snickering in silence

SIT – Stay in touch SK8 Skate

SK8NG – Skating

SK8R – Skater

SK8RBOI – Skater Boy

SLAP – Sounds like a plan

SMHID – Scratching my head in disbelief

SNAFU – Situation normal all fouled up

SNERT – Snot nosed egotistical rude teenager

SO – Significant other

SOAB – Son of a Bitch

SOHF – Sense of humor failure

SOL – Sooner or later

SOK – It’s ok

SOMY – Sick of me yet?

SorG – Straight or Gay?

S?G – Straight or Gay?

SOS – Meaning help

SOS – Son of Sam

SOT – Short of time

SOTMG – Short of time, must go

SOWM – Someone with me

SPK – Speak (SMS)

SRSLY – Seriously

SPST – Same place, same time

SPTO – Spoke to

SQ – Square

SRY – Sorry

SS – So sorry

SSDD – Same stuff, different day

SSIF – So stupid it’s funny

SSINF – So stupid it’s not funny

ST&D – Stop texting and drive

STFU – Shut the fuck up

STR8 – Straight

STW – Search the Web

SUITM – See you in the morning

SUL – See you later

SUP – What’s up?

SUX – Meanings sucks or “it sucks”

SWAK – Sent (or sealed) with a kiss

SWALK – Sealed (or sealed) with a loving kiss

SWAT – Special Weapons and Tactical Team (Police terminology)

SWAT – Scientific wild ass guess

SWL – Screaming with laughter

SWMBO – She who must be obeyed. Meaning wife or partner

SYL – See you later

SYS – See you soon

T

T+ – Think positive

T4BU – Thanks for being you

T:)T – Think happy thoughts

TA – Thanks a lot

TAFN – That’s all for now

TANK – Meaning really strong

TANKED – Meaning “owned”

TANKING – Meaning “owning”

TAM – Tomorrow a.m.

TAU – Thinking about u (you)

TAUMUALU – Thinking about you miss you always love you

TBAG – Process of disgracing a corpse, taunting a fragged/killed player (online gaming)

TBC – To be continued

TBD – To be determined

TBH – To be honest

TBL – Text back later

TC – Take care

TCB – Take care of business

TCOY – Take care of yourself

TD – Tower defense (online gaming)

TDTM – Talk dirty to me

TFS – Thanks for sharing

TGIF – Thank God it’s Friday

THX – Thanks

THT – Think happy thoughts

THNX – Thanks

THNQ – Thank-you (SMS)

TIA – Thanks in advance

TIAD – Tomorrow is another day

TIC – Tongue-in-cheek

TILIS – Tell it like it is

TLK2UL8R – Talk to you later

TL – Too long

TMB – Text me back

TMI – Too much information

TMOT – Trust me on this

TMTH – Too much to handle

TMWFI – Take my word for it

TNSTAAFL – There’s no such thing as a free lunch

TNT – Till next time

TOJ – Tears of joy

TOU – Thinking of you

TOY – Thinking of you

TPM – Tomorrow p.m.

TPTB – The powers that be

TQ – Te quiero / I love you (Spanish SMS)

TSNF – That’s so not fair

TSTB – The sooner, the better

TTFN – Ta ta for now

TTLY – Totally

TTTT – These things take time

TTUL – Talk to you later

TU – Thank you

TWSS – That’s what she said

TTYAFN – Talk to you awhile from now

TTYL – Talk to you later

TTYS – Talk to you soon

TY – Thank you

TYS – Told you so

TYT – Take your time

TYSO – Thank you so much

TYAFY – Thank you and fuck you

TYVM – Thank you very much

U

^URS – Up yours

UCMU – You crack me up

UDI – Unidentified drinking injury (meaning bruise, scratch, ache and so on)

UDM - U (You) da (the) man

UDS – Ugly domestic scene

UFB – Un-fucking believable

UFN – Until further notice

UGTBK – You’ve got to be kidding

UKTR – You know that’s right

UL – Upload U-L Meaning “You will”

UNA – Use no acronyms

UN4TUN8 – Unfortunate

UNBLEFBLE – Unbelievable

UNCRTN – Uncertain

UNPC – Un- (not) politically correct

UNSUB – Unknown Subject (Law Enforcement Terminology)

UOK – (Are) You ok?

UR – Un-real

UR – Your / You’re

UR2YS4ME – You are too wise for me

URA* – You are a star

URH – You are hot (U R Hot)

URSKTM – You are so kind to me

URTM – You are the man

URW – You are welcome

USBCA – Until something better comes along

USU – Usually

UT – Unreal Tournament (online gaming)

UT2L – You take too long

UV – Unpleasant visual

UW – You’re welcome

V

VBS – Very big smile

VEG – Very evil grin

VFF – Very freaking funny

VFM – Value for money

VGC - Very good condition

VGG – Very good game (online gaming)

VGH – Very good hand (online gaming)

VIP – Very important person

VM – Voice mail

VN – Very nice

VNH – Very nice hand (online gaming)

VO – Voice Over

VRY – Very

VSC – Very soft chuckle

VSF – Very sad face

VWD – Very well done (online gaming)

W

W@ – What?

W/ With – W3

WWW – (Web address)

W8 – Wait

WAH – Working at home

WAJ – What a jerk

WAM – Wait a minute

WAN2 – Want to? (SMS)

WAN2TLK – Want to talk

WAREZ – meaning pirated (illegally gained) software

WAS – Wait a second

WAS – Wild ass guess

WAWA – Where are we at?

WAYF – Where are you from?

W/B – Write back

WB – Welcome back

WBS – Write back soon

WBU – What about you?

WC – Welcome

WC – Who cares

WCA – Who cares anyway

W/E – Whatever

W/END – Weekend

WE – Whatever

WEP - Weapon (online gaming)

WH5 – Who, what, when, where, why

WIBNI – Wouldn’t it be nice if

WDALYIC – Who died and left you in charge

WDYK – What do you know?

WDYT – What do you think?

WIIFM – What’s in it for me?

WISP – Winning is so pleasurable

WITP – What is the point?

WITW – What in the world

WIU – Wrap it up

WK – Week

WKD – Weekend

WRT – With regard to

W/O – Without

WOMBAT – Waste of money, brains and time

WOW – World of Warcraft (online gaming)

WRK - Work

WRU@ – Where are you at?

WRUD – What are you doing?

WTB – Want to buy (online gaming)

WTF – What the fuck ?

WTFE – What the fuck ever

WTFO – What the fuck ?, over.

WTG – Way to go

WTGP – Want to go private (talk out of public chat area)

WTH – What the heck?

WTM – W0 ho’s the man?

WTS – Want to sell? (online gaming)

WTT – Want to trade? (online gaming)

WU – What’s up?

WUCIWUG – What you see is what you get

WUF – Where are you from?

WUP – What’s up?

WUW – What u (you) want?

WUU2 – What are you up to?

WUZ – Whats Up

WUZUP – What is Up

WWJD – What would Jesus do?

WWJD – What Would Judd Do? (Artist Donald Judd, who was known to do things in his own compulsive way.)

WWAGD – What would a gamer do ?

WWAGW – What Would A Gamer Want ?

WWJTLD – What would Justin Timberlake Do ?

WWNC – Will wonders never cease

WWYC – Write when you can

WYCM – Will you call me?

WYD – What (are) you doing?

WYGAM – When you get a minute

WYHAM – When you have a minute

WYLEI – When you least expect it

WYSIWYG - What you see is what you get

X

X-1-10 – Meaning “Exciting”

X – Kiss

X! – Meaning “a typical woman”

XD – Meaning “really hard laugh” (where D is a smiley mouth)

XD – Meaning a “devilish smile”

XME – Excuse Me

XOXOXO – Hugs & Kisses

XLNT – Excellent

XYL – Ex-young lady, meaning wife. (amateur radio)

XYZ – Examine your zipper

Y

Y? – Why?

Y – Meaning Yawn

Y2K – You’re too kind

YA – Your

YAA – Yet another acronym

YABA – Yet another bloody acronym

YARLY – Ya, really?

YBIC - Your brother in Christ

YBS – You’ll be sorry

YCDBWYCID – You can’t do business when your computer is down

YCHT – You can have them

YCLIU – You can look it up

YCMU – You crack me up

YF – Young Female

YG - Young gentleman

YGTBKM – You’ve got to be kidding me

YGG – You go girl

YHBT – You have been trolled

YHBW – You have been warned

YHL – You have lost

YIU - Yes, I understand

YKW – You know what

YKWYCD – You know what you can do

YL – Young lady

YMMV – Your mileage may vary

YNK – You never know

YR – Your

YR – Yeah right

YRYOCC – You’re running your own cuckoo clock

YSIC – Your sister in Christ

YSYD – Yeah sure you do

YT – You there?

YTTL – You take too long

YTG - You’re the greatest

YW – You’re welcome

YWHNB – Yes, we have no bananas

YWHOL – Yelling “woohoo” out loud

YWSYLS - You win some, you lose some

YYSSW – Yeah, yeah, sure, sure, whatever

Z

Z – Zero

Z Z’s – are calling (meaning going to bed/sleep)

Z - Meaning “Said” Z% Zoo

ZH – Sleeping Hour


ZOMG – (Oh My God)

ZOT – Zero tolerance

ZUP – Meaning “What’s up?”

ZZZZ - Sleeping (or bored)

3 comments:

උදාර said...

තෑන්ක්ස් මචං....
මාත් මේව අනන්ත දැකල තිබුණට තේරුමක් නම් දැනගෙන හිටියේ නැහැ.
දිගටම ලියමු....

රෙෂාන් Chathuranga said...

අප්පුච්චියේ තියෙන ගොඩ

Tharindu Darshana (Wikiya) said...

අහ ගොඩාක් තියෙනවා :)

Post a Comment